Algemene bepalingen maatschappelijke stage

Algemene bepalingen voor de maatschappelijke stage Mas4You

 

 

Artikel 1

De werktijden en werkzaamheden vallen binnen het kader van ATW (Arbeidstijden Wet), NRK (Nadere Regeling Kinderarbeid ) en de Arbo wet

 

 

Artikel 2

De stagiair, stagebieder, school en stagemakelaar bepalen in onderling overleg de inhoud en de begeleiding van de maatschappelijke stage. De stagebieder is verantwoordelijk voor voldoende en juiste begeleiding tijdens de uitvoering van de maatschappelijke stage.

 

 

Artikel 3

De school vrijwaart de stagebieder tegen eventuele aanspraken van derden op grond van artikel 6:170 BW wegens fouten van de stagiair tijdens de uitoefening van de stagewerk-zaamheden.

 

De school is aansprakelijk voor schade toegebracht aan de stagebieder door een onrecht- matige daad van de stagiair tijdens de uitoefening van de stagewerkzaamheden.

 

Deze vrijwaring en aansprakelijkheid gelden uitsluitend indien en voor zover de aansprakelijkheidsverzekering van de school daarvoor dekking biedt.

 

 

Artikel 4

De stagiair neemt in het belang van orde, veiligheid en gezondheid de door de stagebieder gegeven gedragsregels en aanwijzingen in acht.

 

De stagiair is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem/haar gedurende zijn/haar stageperiode ter kennis is gekomen en waarvan hij/zij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat het van vertrouwelijke aard is. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van de stageovereenkomst.

 

 

Artikel 5

In het geval van verhindering (ziekte, bijzondere omstandigheden) meldt de stagiair dit zo spoedig mogelijk bij de stagebieder.                                                                                                                                         

 

De stagebieder informeert de school in geval van ongeoorloofd verzuim van de stagiair.

 

 

Artikel 6

De maatschappelijke stage is een onbetaalde stage.                                                                           Over een eventuele onkostenvergoeding worden kunnen vooraf, in onderling overleg, afspraken worden gemaakt.

 

 

Artikel 7

Deze overeenkomst eindigt:

 

-       aan het einde van de stageovereenkomst;

-       als alle partijen dit wenselijk achten;

-       als de stagebieder niet meer haar medewerking aan de maatschappelijke stage kan verlenen, omdat de stagiair onwenselijk gedrag vertoont;

-       als de school vindt dat de afspraken met de stagebieder over het stageprogramma niet worden uitgevoerd.

Artikel 8

In geval van een geschil tussen de stagiair en de stagebieder zullen betrokkenen eerst samen proberen de kwestie op te lossen. Leidt dit niet tot een oplossing  dan wordt het geschil voorgelegd aan de school.

Artikel 9

De geldigheid van de stageovereenkomst treedt pas in werking als alle partijen getekend hebben.

 

 

Nieuwste vacatures

 • Gezocht! 2 mensen die ons willen helpen met het bedenken, organiseren en begeleiden van een leuke avond. 
 • Samen eten bij LOEV
 • Ermelo diner
 • Verzin je eigen MAS voor je eigen klas

Wist je dat...

... er de afgelopen maand 298 stages via Mas4You zijn aangevraagd?

Leuke ervaring van...
 • Emmy (15 jaar)
  Ik heb bewondering voor vrijwilligers die helpen in het gronddepot. Lijkt me best veel om dat naast een baan te doen.
 • Anouk (14 jaar)
  Mijn stages waren geweldig! Ik heb heel erg veel geleerd.
 • Bassie (16 jaar)
  Ik had eigenlijk verwacht dat er niks aan zou zijn, maar ik weet nu hoe zwaar werk vrijwilligers soms doen.
 • Sarah (16 jaar)
  Super leuk om een keer achter de schermen van het Wereldnatuurfonds te kijken!